Všeobecné prodejní a dodací podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tento dokument definuje zásady prodeje a poskytování výrobků a služeb nabízených společností Altamira sp. z o.o. prostřednictvím internetového obchodu e-altamira.cz, jehož součástí je Altamira sp. z o.o. je majitelem tohoto obchodu.

1.2 Definice použité ve Všeobecných prodejních a dodacích podmínkách společnosti Altamira sp. z o.o.:

Altamira sp. z o.o. - Altamira sp. z o.o. se sídlem v Koluszkách, daňové identifikační číslo NIP 7282 805 869

Kupující/zákazník - každá právnická osoba, fyzická osoba, jakož i organizační složka bez právní subjektivity, která podala společnosti Altamira sp. z o.o., obchodní poptávka nebo objednávka týkající se produktů a služeb nabízených společností Altamira sp. z o.o. nabídka.

Obchodní poptávka - jakýkoli typ prohlášení, jehož cílem je získat od klienta informace o možnostech a podmínkách poskytování služeb nebo dodávek (prodeje) zboží a služeb.

Informace o nabídce - informace upřesňující podmínky budoucí zakázky, které však nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku, tj. vyžadují konečné přezkoumání a potvrzení všech podmínek společností Altamira sp. z o.o. (s ohledem na konkrétní množství, termíny a další požadavky).

Zamówienie / umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego skierowane do Altamira sp. z o.o. zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.

Wyrób nietypowy – wyrób, który według Altamira sp. z o.o. wymaga specyficznej produkcji (np. jest nietypowych wymiarów, wymaga specjalnej obróbki) lub wykonania transakcji handlowych (np. zakupu materiału przez Altamira sp. z o.o.) pod indywidualne potrzeby danego Klienta. Ponadto Altamira sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zastosowania tego terminu w stosunku do innych wyrobów w dostawach o istotnym dla Altamira sp. z o.o. ryzyku handlowym.

Wada ukryta – wada wyrobu, której nie można wykryć przy zachowaniu należytej staranności przy odbiorze dostawy; braki ilościowe i wady kształtu, a także powierzchni niefoliowanej nie są wadami ukrytymi.

1.3 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są powszechnie udostępnione na stronie internetowej https://e-altamira.cz, a zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

1.4 Ogólne warunki sprzedaży stanowią integralną część umowy. Jakékoli odchylky nebo změny všeobecných prodejních podmínek vyžadují písemný souhlas stran pod sankcí neplatnosti.

1.5 Odchylky nebo změny uvedené v § 1 odst. 1.4 se na danou obchodní transakci vztahují pouze jednou, pokud není pod hrozbou neplatnosti písemně dohodnuto jinak.

2. Prodejní smlouva

2.1 Předmět kupní smlouvy

2.1.1 K uzavření kupní smlouvy dochází po přezkoumání a přijetí objednávky adresované společnosti Altamira sp. z o.o. ze strany kupujícího.

2.1.2 Kupující může učinit objednávku zejména zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu společnosti Altamira sp. z o.o. nebo prostřednictvím prodejní platformy B2B

2.1.3 Neodpovězení na objednávku kupujícího neznamená konkludentní přijetí nabídky na uzavření smlouvy, ledaže společnost Altamira sp. z o.o. přistoupí k jejímu provedení.

2.1.4 Pokud nejsou v objednávce/smlouvě specifikovány požadavky na kvalitu výrobku nebo služby, má se za to, že výrobky a tolerance odpovídají platným materiálovým normám.

2.1.5 Přijetím objednávky / uzavřením smlouvy se společnost ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. se zavazuje poskytovat výrobky nebo služby v souladu s objednávkou kupujícího. ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. neodpovídá za správnost výběru objednaného výrobku pro konkrétní použití kupujícím nebo jeho dalšími dodavateli. Kupující je povinen znát specifikaci a použití objednaných výrobků. Další pokyny k objednávce, které přesahují základní rozsah technické specifikace zboží, musí být zahrnuty do objednávky zákazníka a po odsouhlasení musí být potvrzeny zpětným potvrzením o přijetí objednávky.

2.1.6 Vzhledem k povaze nabízených produktů společnost Altamira sp. z o.o. si vyhrazuje množstevní přesnost (kg) při realizaci zakázky ve výši plus/minus - 10 % pro každou položku i pro celou zakázku. Zákazník je povinen převzít zboží ve výše uvedené toleranci a zaplatit za něj.

2.1.7 Pokud není v objednávce / smlouvě uvedeno jinak, je výrobek připraven a zabalen podle ALTAMIRA SP.

2.1.8 Termínem dodání se rozumí kterýkoli pracovní den v týdnu s uvedeným číslem, není-li uvedeno jinak.

2.1.9 Oznámení, inzeráty, ceníky, vzorky a jiné informace určené veřejnosti nebo jednotlivým osobám se v případě pochybností nepovažují za nabídku, ale za výzvu k uzavření smlouvy.

2.1.10 Výrobky mohou mít korozní defekt, který nezhoršuje jejich kvalitu.

2.1.11 Výrobky mohou mít korozní defekt, který nezhoršuje jejich kvalitu.

2.1.10 Výrobky mohou mít korozi, která nemá vliv na jejich kvalitu a vlastnosti.

2.1.11 Není-li v objednávce uvedeno jinak, provádí se vyúčtování zboží podle počtu objednaných položek.

2.2 Ceny a platební podmínky

2.2.1 Ceny produktů poskytované společností Altamira sp. z o.o. v informacích o nabídce neobsahují daň z přidané hodnoty, pokud není výslovně uvedeno jinak. Dlužná DPH se připočte ve výši vyplývající z platných právních předpisů.

2.2.2 Náklady a způsob dodání výrobků kupujícímu a doplňkových služeb jsou stanoveny individuálně při přijetí objednávky.  Pokud taková ujednání neexistují, předpokládá se standardně, že k vyzvednutí zboží dojde v sídle nebo příslušné pobočce společnosti Altamira sp. z o.o.

2.2.3 V případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy a/nebo jejího množství nebo ke změně jiných podmínek přijaté objednávky na základě vzájemné písemné dohody, společnost ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. si vyhrazuje právo na změnu ceny předmětu smlouvy.

2.2.4 Hodnota prodávaného výrobku se stanoví na základě ceny přijaté v informacích o nabídce nebo objednávce/smlouvě a množství výrobku vyjádřeného v měrné jednotce, která je základem pro vypořádání.

2.2.5 Pokud se úhrada objednávky uskuteční v jiné měně než v polském zlotém, pak pokud se strany nedohodnou jinak, hodnoty na faktuře se stanoví na základě prodejního kurzu dané měny v Bank Handlowy w Warszawie S.A. v den vystavení faktury.

2.3. Certifikáty a další dokumenty

2.3.1 Altamira sp. z o.o., pokud je to v objednávce/smlouvě dohodnuto, předloží osvědčení a další písemně dohodnuté dokumenty.

2.3.2 Pokud není v objednávce / smlouvě dohodnuto jinak, zasílají se dohodnuté dokumenty po doručení elektronicky.

2.3.3 Pro službu vydávání certifikátů Altamira sp. z o.o., pokud se strany nedohodnou jinak, Altamira sp. z o.o. si účtuje poplatek podle příslušného ceníku dostupného na webových stránkách.

3 Provedení objednávky

3.1 V případě dodání prostřednictvím dopravy zajišťované společností Altamira sp. z o.o. platí následující pravidla:

  1. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu kołowego o całkowitej masie dopuszczalnej 42 t, długości 17 m i wysokości 4 m; o ewentualnych utrudnieniach lub odstępstwach w tym zakresie Kupujący ma obowiązek poinformować Altamira sp. z o.o. na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane. W przypadku, gdyby utrudnienia lub odstępstwa w zakresie opisanym wyżej okazały się na tyle istotne, że uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały wydanie towaru, ryzyko i koszt wszelkich adaptacji w tym zakresie spoczywa na Kupującym.
  2. Dostawę zrealizowaną w ciągu 10 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas, chyba że strony po uzgodnieniu wydłużą ten termin.
  3. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu;

Altamira sp. z o.o. może obciążyć Kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju. Za rozładunek odpowiada Kupujący; Altamira sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.

3.2 V případě, že v objednávce nejsou uvedena konkrétní ujednání, je za výběr dopravce odpovědná společnost Altamira sp. z o.o.

3.3 Kupující se zavazuje zajistit převzetí oprávněným zástupcem, který převzetí výrobku potvrdí čitelným podpisem a v případě pochybností předloží svůj doklad totožnosti.

3.4 Společnost Altamira sp. z o.o. zajistí, aby byl výrobek řádně zabalen.  Společnost Altamira sp. z o.o. nemůže zaručit povrch bez škrábanců. Standardní materiály používané k balení nepodléhají dodatečným poplatkům ani vrácení, s výjimkou palet. Společnost Altamira sp. z o.o. si může účtovat zálohu za vrácené palety ve výši dohodnuté s kupujícím.

3.5 Požadavky na jiné než standardní balení, zabezpečení nebo označení a náklady na ně musí být dohodnuty písemně pod sankcí neplatnosti nejpozději v okamžiku přijetí objednávky.

3.6 Společnost Altamira sp. z o.o. nenese odpovědnost za prodlení s plněním objednávky a dodací lhůta se prodlužuje o dobu trvání překážky způsobené okolnostmi, které strany nemohou ovlivnit, zejména pozdní dodání materiálu dodavateli společnosti Altamira sp. z o.o., vyšší mocí, výpadky proudu, selháním počítačového systému nebo jinými nepředvídatelnými poruchami v činnosti společnosti Altamira sp. z o.o. apod.  Částečné plnění objednávky může být předmětem samostatné dodávky a může být společností Altamira sp. z o.o. fakturováno zvlášť.

3.7 Pokud je výrobek připraven k přepravě na paletách, může společnost Altamira sp. z o.o. na základě samostatných dohod požadovat od kupujícího vrácení palet. Lhůta pro vrácení palet je 30 dnů ode dne, kdy kupující obdrží dopis obsahující přehled počtu palet za daný měsíc.

3.8 Pokud kupující vrátí palety ve lhůtě stanovené společností Altamira sp. z o.o., je Altamira sp. z o.o. odpovědná za zajištění přepravy.  Kupující je povinen informovat společnost Altamira sp. z o.o. o svém záměru vrátit palety, aby bylo možné odpovídajícím způsobem zorganizovat jejich svoz.

3.9 Pokud Kupující nevrátí počet palet vyplývající ze seznamu zaslaného společnosti Altamira sp. z o.o. v daném termínu, vystaví společnost Altamira sp. z o.o. Kupujícímu fakturu na DPH na příslušnou hodnotu nevrácených palet, bez možnosti vrátit palety později.

3.10 Společnost Altamira sp. z o.o. vystaví Kupujícímu fakturu na DPH na příslušnou hodnotu nevrácených palet.

3.10 Společnost Altamira sp. z o.o. upozorňuje, že v případě prodávaných výrobků nelze vyloučit existenci určitých vad a nedostatků v rozsahu stanoveném příslušnými normami.

4. Reklamace a vrácení výrobku

4.1 Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho množství a kvalitu.

4.2 Není-li dohodnuto jinak, je odpovědnost společnosti Altamira sp. z o.o. za kvalitu materiálu omezena na jednu stranu povrchu objednaného materiálu. Na druhé straně povrchu mohou být škrábance, změny barvy, vady atd., které vznikly technologickým procesem. V případě plazmově vypalovaných dílů se na straně B mohou objevit škrábance od roštů, odštěpky a jiné stopy. Společnost Altamira sp. z o.o. nezaručuje rovinnost plazmou řezaných dílů.

4.3 Nezbytnou podmínkou pro vyřízení reklamace je zajištění jednoznačné dohledatelnosti výrobku potvrzující jeho původ od společnosti Altamira sp. z o.o., jakož i přesné vyplnění reklamační karty, kterou naleznete na stránce reklamačního formuláře Altamira sp. z o.o.

4.4 Pokud se při převzetí dodávky zjistí nesrovnalost v kvalitě nebo množství výrobku, kupující tuto skutečnost zaznamená na kopii dokladu za přítomnosti řidiče společnosti Altamira sp. z o.o.. (ewentualnie kuriera, albo kierowcy spedycji) oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy informuje pisemnie Altamira sp. z o.o. o stwierdzonych niezgodnościach. W przypadku gdy nie jest możliwe zbadanie jakości przy odbiorze materiału Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość niezwłocznie po odbiorze i poinformować Altamira sp. z o.o. o wykrytych wadach ale nie później niż 3 dni od dnia odbioru.

4.5 W przypadku stwierdzenia ukrytych wad wyrobu, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia wad. Wady ukryte mogą być zgłoszone w okresie do 1 roku od daty sprzedaży.

4.6 Kwestionowany przez Kupującego wyrób, do czasu przedstawienia pisemnego raportu reklamacyjnego przez Altamira sp. z o.o., powinien być:

  1. dostępny do dyspozycji Altamira sp. z o.o. w formie umożliwiającej dokonanie oględzin i badań,
  2. zabezpieczony przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości.

4.7 Vrácení předmětného výrobku vyžaduje předchozí souhlas společnosti Altamira sp. z o.o. a může se uskutečnit pouze na základě formuláře pro vrácení poskytnutého společností Altamira sp. z o.o..  Přijetí vráceného výrobku je podmíněno jeho sledovatelností, tj. musí být možné prokázat, že výrobek pochází od společnosti Altamira sp. z o.o., a zachovat označení nebo etikety společnosti Altamira sp. z o.o.

4.8 Vrácený výrobek musí být chráněn způsobem, který zabrání další ztrátě hodnoty, tj. v případě listů: zabalen na paletě společnosti Altamira sp. z o.o., zajištěn vhodnými přepážkami a kartonovými rohy (které se používají při dodání) a řádně převázán plastovou páskou; v případě dlouhých výrobků: zajištěn stejným způsobem jako při dodání od společnosti Altamira sp. z o.o., včetně převázání plastovou páskou.

4.9 Výrobek vrácený společnosti Altamira sp. z o.o. podléhá kontrole množství a kvality. Společnost Altamira sp. z o.o. si vyhrazuje právo odmítnout přijetí vráceného výrobku, pokud se zjistí, že je poškozen v jiném rozsahu, než je uvedeno v reklamaci.

4.10 Reklamace množství a/nebo kvality části nebo celých výrobků neopravňuje kupujícího k zadržení platby za provedené dodávky nebo poskytnuté služby.

4.11 Společnost Altamira sp. z o.o. neodpovídá za kvalitu a vlastnosti materiálu prodávaného jako ne zcela hodnotný (třída II, šrot).

5. Platby a jiná vypořádání

5.1 Faktury vystavené společností Altamira sp. z o.o. jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře. Dnem platby je den připsání částky na účet společnosti ALTAMIRA SP. Účet Z O.O.

5.2 V případě prodlení s platbou ze strany kupujícího je společnost ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. si vyhrazuje právo pozastavit dodávky nebo poskytování služeb až do odstranění překážky. Altamira sp. z o.o. si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo pozastavit dodávky či služby v případě snížení nebo zrušení pojistného limitu přiděleného Pojistitelem pohledávek, a to v rozsahu bránícím realizaci zadaných zakázek. Ve výše uvedených případech (zpoždění platby a/nebo snížení/zrušení pojistného limitu) společnost ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. je oprávněna požadovat po zákazníkovi zálohu v hodnotě zbývajícího materiálu nebo služby, která má být dodána. ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. nenese vůči kupujícímu odpovědnost v případě odstoupení od smlouvy a/nebo pozastavení dodávek či služeb z důvodu uvedeného v tomto bodě.

5.3 V případě, že kupující objedná výrobek a opozdí se s jeho převzetím, společnost ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. je oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z hrubé hodnoty zakázky za každý den prodlení.

5.4 V případě objednávek nestandardních výrobků je společnost ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. může požadovat písemné potvrzení podmínek objednávky ze strany kupujícího a závazek převzít výrobky v dohodnutém termínu.  V případě, že si kupující nevyzvedne výrobky v uvedené lhůtě, mohou mu být - kromě smluvní pokuty uvedené v § 5 odst. 3 - účtovány náklady na skladování. 3 - dodatečné náklady na skladování.

5.5 Výše uvedená ustanovení nezbavují společnost Altamira sp. z o.o. požadovat za obecných podmínek náhradu škody přesahující hodnotu smluvních pokut.

5.6 ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. si vyhrazuje právo postoupit pohledávky, které má vůči zákazníkovi, zejména postoupení pohledávek v souvislosti s pojištěním dané transakce. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek zákazníka, která toto právo vylučují nebo omezují, nejsou pro společnost ALTAMIRA SP závazná. Z O.O..

6. Další ujednání

6.1 Právní vztahy s kupujícím se řídí výhradně polským právem. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy bude řešit soud příslušný podle sídla společnosti Altamira sp. z o.o..

6.2 Není povoleno převádět práva vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností Altamira sp. z o.o. ve vztahu ke třetím osobám bez písemného souhlasu společnosti Altamira sp. z o.o..

6.3 ALTAMIRA SP. Společnost Z O.O. si vyhrazuje vlastnické právo k prodávanému zboží až do zaplacení celkové ceny.

6.4 V případě právní neúčinnosti nebo neplatnosti jednotlivých bodů všeobecných obchodních podmínek zůstávají ostatní ustanovení a objednávky provedené na jejich základě v platnosti.  Strany se vynasnaží dohodnout na účinném ustanovení, které nahradí neúčinné nebo neplatné ustanovení, přičemž toto ustanovení bude co nejvěrněji odrážet jeho smysl a záměr.

6.5 Kupující uzavřením smlouvy přijímá tyto všeobecné podmínky prodeje a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Altamira sp. z o.o. za účelem realizace zakázky, jakož i pro marketingové účely související s její činností.

6.6 Kupující má všechna práva v souladu s ustanoveními zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926, v platném znění), zejména právo nahlížet do svých osobních údajů.

Verze platná k 31.03.2022.

nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy od home.pl