Všeobecné obchodní podmínky

Altamira Sp. z o. o., NIP: PL7282805869.

Obsah

1. Obecně

1.1 Veškeré služby poskytované společností Altamira zákazníkovi jsou poskytovány výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Rozporné nákupní podmínky komerčních zákazníků vyžadují pro svou platnost výslovné písemné potvrzení ze strany uživatele.

1.2 Spotřebiteli ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou fyzické osoby, které uzavírají smlouvy se společností Altamira za účelem, který nelze přičítat jejich obchodní nebo profesní činnosti.

1.3 Podnikatelé ve smyslu obchodních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které v době uzavření smlouvy se společností Altamira jednají v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.

1.4 Zákazníky ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou spotřebitelé i podnikatelé.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný internetový katalog spojený s výzvou zákazníkovi k podání nabídky uživateli.

2.2 Jakmile najdete požadovaný produkt, můžete jej nezávazně vložit do nákupního košíku kliknutím na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU". Obsah nákupního košíku si můžete kdykoli nezávazně prohlédnout kliknutím na tlačítko "NÁKUPNÍ KOŠÍK". Výrobky můžete z nákupního košíku kdykoli odstranit kliknutím na tlačítko "X" za výrobkem. Pokud si chcete produkty v nákupním košíku zakoupit, klikněte na tlačítko "OBJEDNAT NYNÍ". Poté budete vyzváni k zadání osobních údajů, výběru způsobu platby a potvrzení, že jste se seznámili s informacemi pro zákazníky.

2.3 Kliknutím na tlačítko "ZOBRAZIT" provedete závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Před odesláním objednávky máte možnost identifikovat případné chyby při zadávání. Zadané údaje v procesu objednávky můžete samozřejmě kdykoli opravit a/nebo změnit kliknutím na tlačítko "ZPĚT" v prohlížeči. Potvrzení o přijetí objednávky následuje bezprostředně po odeslání objednávky a ještě neznamená přijetí smlouvy. Vaši objednávku můžeme přijmout zasláním potvrzení objednávky e-mailem nebo doručením zboží do pěti dnů. Závazná smlouva však může být uzavřena i před touto dobou, pokud zákazník zvolí okamžitý způsob platby a platbu provede při odeslání objednávky. V takovém případě je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy zákazník iniciuje platbu a příslušná platební služba potvrdí provedení platebního příkazu. Zákazník přestává být vázán svou objednávkou, pokud do 5 dnů od odeslání objednávky neobdrží od uživatele prohlášení o přijetí objednávky ve formě potvrzení objednávky nebo dodání zboží.

3. Ceny a expedice

3.1 Všechny uvedené ceny jsou včetně aktuálně platné zákonné DPH, bez nákladů na balení a dopravu v době objednávky.

3.2 Náklady na balení a přepravu (přepravní náklady) v rámci Czechia jsou účtovány zvlášť. Výše nákladů na balení a dopravu je shrnuta v tabulce Náklady na dopravu.

3.3 Je třeba uvést telefonní číslo, protože dopravce se zákazníkem před doručením domluví přesný termín.

3.4 Vaše objednávka bude doručena na určené místo, ale vezměte prosím na vědomí, že vykládka není zahrnuta. Zajistěte, aby na místě doručení byly osoby, které jsou připraveny v den doručení manipulovat s těžkými a dlouhými předměty. Nevyložení zboží si může vyžádat jeho opětovné doručení na vaše náklady.

4. Platba

Veškeré informace o různých způsobech platby a případných poplatcích najdete v části "Způsoby platby".

5. Záruka

5.1 Záruční nároky se řídí zákonnými ustanoveními. Zákonná záruční doba je v současné době dva roky.

5.2 Pokud je zákazník podnikatelem a objednaná služba je poskytována pro jeho obchodní podnik, jeho nároky z vad se promlčují jeden rok po převzetí zboží.

5.3 Podnikatelé jsou povinni zkontrolovat námi předané výrobky, zda nemají zjevné vady, které by průměrný zákazník snadno rozpoznal.

5.3.1 Podnikatel je povinen nás neprodleně, nejpozději do jednoho týdne od převzetí zboží, písemně upozornit na zjevné vady, které jsou pro průměrného zákazníka snadno zjistitelné, a tyto vady oznámit.

5.3.2 Podnikatel je povinen nás písemně upozornit na vady, které se projeví až později, a oznámit je neprodleně, nejpozději do jednoho týdne od jejich zjištění.

5.3.3 Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení o vadě. V případě porušení této povinnosti přezkoumat a oznámit vady se má za to, že daný výrobek byl schválen s ohledem na danou vadu. To neplatí v případě podvodného zatajení dané vady.

5.4 Škody způsobené nesprávnými nebo nesmluvními opatřeními zákazníka během instalace, připojení, provozu nebo skladování neopravňují k uplatnění nároku vůči společnosti Altamira. Nevhodnost a nesoulad se smlouvou se určují zejména podle specifikací výrobce.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

6.1 Pokud jste podnikatel, nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelé, tj. fyzické osoby, které uzavírají právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani jejich podnikatelské, ani jejich nezávislé profesní činnosti, mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek:

6.1.1 Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není převážně podnikatelský ani samostatně výdělečný.

6.1.2 Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převezmete zboží. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte.

Prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který není povinný.

Naše adresa:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polsko
e-mail: info@e-altamira.cz

6.1.3 Pro dodržení lhůty pro odvolání stačí, když oznámení o uplatnění práva na odvolání odešlete před uplynutím lhůty pro odvolání.

6.2 Důsledky odvolání

6.2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy.

6.2.2 Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

6.2.3 Můžeme odmítnout splátku, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

6.2.4 Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy.

6.2.5 Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

6.2.6 Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Případnou ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro vyzkoušení stavu, vlastností a funkčnosti zboží, načež nám oznámíte odstoupení od této smlouvy o vrácení nebo předání zboží.

6.3 Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy:

6.3.1 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele. 

6.4 Ukončení storno podmínek

Obecné poznámky:

a) Vyvarujte se poškození nebo znečištění zboží. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.

b) Pokud je to možné, nevracejte nám zboží na nákladní dopravu.

c) Upozorňujeme, že výše uvedené body A-B nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Vzorový storno formulář (e-mail: info@e-altamira.cz)

Pro:
_

Adresa skladu pro vrácení zboží:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
Ulice Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Polsko

Já/my* tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi* na nákup následujícího zboží:

Objednáno dne / Přijato dne* ____________
Jméno, křestní jméno:
Ulice:
Poštovní směrovací číslo, město:

_______________, na __________


_____________________________
Podpis

(*) Nehodící se škrtněte.

7. Autorská práva

7.1 Všechna zobrazená loga, obrázky a grafika třetích stran jsou majetkem příslušných společností a podléhají autorským právům příslušných poskytovatelů licence. Všechny fotografie, loga, texty, zprávy, skripty a programovací postupy zobrazené na těchto stránkách, které jsou naším vlastním vývojem nebo byly námi připraveny, nesmí být kopírovány ani jinak používány bez našeho souhlasu. Všechna práva jsou vyhrazena.

8. Rozhodné právo

8.1 Pro uzavírání a plnění všech smluv platí polské právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

9. Platnost všeobecných obchodních podmínek

9.1 Odesláním objednávky přijímáte Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu. Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné, platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena.

nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy Shoper.pl