Dodání objednávek

Dodání objednávek

V případě doručení prostřednictvím dopravy zajišťované společností Altamira Sp. z o.o. platí následující pravidla:

a. Kupující je povinen zajistit, aby příjezdové cesty k místu vykládky zaručovaly vjezd a výjezd kolového vozidla o celkové přípustné hmotnosti 42 t, délce 17 m a výšce 4 m; kupující je povinen písemně informovat společnost Altamira Sp. z o.o. o případných překážkách nebo odchylkách v tomto ohledu v okamžiku zadání objednávky a zároveň akceptuje případné zpoždění dodávky, které z toho vyplývá. Pokud by se překážky nebo odchylky ve výše uvedeném rozsahu ukázaly být natolik závažné, že by znemožnily nebo výrazně ztížily dodání zboží, nese riziko a náklady na případné úpravy v tomto ohledu kupující.

b. Dodávky uskutečněné do 10 pracovních dnů od potvrzeného data se považují za dodané včas, pokud si strany tuto lhůtu dohodou neprodlouží.

c. Kupující je povinen zajistit nezbytné prostředky pro okamžitou vykládku vozidla;

Společnost Altamira Sp. z o.o. může kupujícímu účtovat poplatky za neodůvodněné prostoje.

d. Za vykládku odpovídá kupující; Altamira Sp. z o.o. neodpovídá za škody způsobené při vykládce.

V případě, že v objednávce nejsou uvedeny žádné konkrétní dohody, je výběr dopravce v kompetenci společnosti Altamira Sp. z o.o.

Kupující se zavazuje zajistit převzetí oprávněným zástupcem, který převzetí výrobku potvrdí čitelným podpisem a v případě pochybností předloží svůj doklad totožnosti.

Společnost Altamira Sp. z o.o. zajistí, aby byl výrobek řádně zabalen. Společnost Altamira Sp. z o.o. nemůže zaručit povrch bez škrábanců. Standardní materiály používané k balení nepodléhají dodatečným poplatkům ani vrácení, s výjimkou palet. Společnost Altamira Sp. z o.o. může za vrácené palety účtovat zálohu ve výši dohodnuté s kupujícím.

Požadavky na jiné než standardní balení, zajištění nebo označení, jakož i náklady s tím spojené, by měly být dohodnuty písemně, aby byly platné, nejpozději v okamžiku přijetí objednávky.

Společnost Altamira Sp. z o.o. neodpovídá za prodlení s plněním objednávky a dodací lhůta se prodlužuje o dobu trvání překážky způsobené okolnostmi, které strany nemohou ovlivnit, zejména předčasným dodáním materiálu dodavateli společnosti Altamira Sp. z o.o., vyšší mocí, výpadky elektrické energie, selháním počítačového systému nebo jinými nepředvídatelnými poruchami ve společnosti Altamira Sp. z o.o. apod. Dílčí dodávky mohou být předmětem samostatné dodávky a mohou být společností Altamira Sp. z o.o. fakturovány zvlášť.

Pokud je výrobek připraven k přepravě na paletách, může společnost Altamira Sp. z o.o. na základě samostatných dohod požádat kupujícího o vrácení palet. Lhůta pro vrácení palet je 30 dní od data obdržení dopisu od kupujícího obsahujícího přehled počtu palet za daný měsíc.

Pokud kupující vrátí palety ve lhůtě stanovené společností Altamira Sp. z o.o., odpovídá za přepravu společnost Altamira Sp. z o.o.. Kupující je povinen informovat společnost Altamira Sp. z o.o. o svém záměru vrátit palety, aby bylo možné zajistit vhodný svoz.

Pokud Kupující nevrátí počet palet vyplývající ze seznamu zaslaného společnosti Altamira Sp. z o.o. v dané lhůtě, bude společnost Altamira Sp. z o.o. fakturovat Kupujícímu příslušnou hodnotu nevrácených palet bez možnosti jejich pozdějšího vrácení.

Společnost Altamira Sp. z o.o. upozorňuje, že u prodávaných výrobků nelze vyloučit existenci určitých vad nebo nedostatků v rozsahu stanoveném příslušnými normami.

nahoru
Obchod je v režimu prohlížení
Zobrazit plnou verzi webu
Sklep internetowy od home.pl